Algemene voorwaarden Juridisch Adviesbureau Jaliati

ALGEMENE VOORWAARDEN

Jaliati is gerechtigd om de algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen om zo in te spelen op de
nieuwe ontwikkelingen en/of nieuwe wet- en regelgeving. Door gebruik te (blijven) maken van de
diensten van Jaliati stemt u in met de eventuele wijzigingen.

Artikel 1 Definities
1. Jaliati: Jaliati Juridisch Adviesbureau is een eenmanszaak, gevestigd te Amsterdam en
geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 80768687.
2. Opdrachtgever: degene met wie Jaliati een overeenkomst is aangegaan.
3. Partijen: Jaliati en de opdrachtgever samen.
4. Overeenkomst van opdracht: Alle overeenkomsten tussen Jaliati en de klant.

Artikel 2 Toepasselijkheid Algemene voorwaarden
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, uitgebrachte offertes, gesloten
overeenkomsten en aanbiedingen die door en namens Jaliati zijn verricht, verleend en, of
aangeboden.
2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn
overeengekomen.
3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemeen voorwaarden van
de klant of van derden uitdrukkelijk uit.
4. Door ondertekening van een overeenkomst en/of bij betaling van een factuur, verklaard de
opdrachtgever dat hij/zij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden en akkoord gaat. 

Artikel 3 De overeenkomst
1. De werkzaamheden die Jaliati verricht wordt juridische ondersteuning genoemd.
2. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van de eventuele afgesproken voorschot van de klant, eerder komt de overeenkomst komt niet tot stand.
3. Na het tot stand komen van een overeenkomst en betaling van het (voorschot) bedrag zal Jaliati binnen afgesproken tijd overgaan tot uitvoering van de diensten
4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant, dat Jaliati tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 4 Betaling
1. Alle prijzen die Jaliati hanteert zijn in (€) euro’s, zijn exclusief btw. Alle door Jaliati verzonden
facturen dienen binnen 7 dagen betaald te worden na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is
overeengekomen.
2. Behalve anders schriftelijk is overeengekomen, zal Jaliati ten alle tijden een (voorschot) betaling
verlangen. Opdrachten worden pas gestart zodra de voorschot of (een deel ervan) de vaste
prijsafspraak is voldaan.
3. De klant heeft het recht de overeenkomst op te zeggen met Jaliati, indien hij niet akkoord gaat
met de prijsindicatie. Indien, ten einde betaling van de openstaande declaraties te verkrijgen door
Jaliati, al werkzaamheden zijn verricht, is de opdrachtgever buitengerechtelijke incassokosten
verschuldigd ad 15% van het openstaande bedrag.

Artikel 5 Gevolgen niet tijdig betalen
1. Bij niet tijdige voldoening van de declaraties door de opdrachtgever zijn administratiekosten
verschuldigd en wordt rente van 1% in rekening gebracht.
2. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor
buitengerechtelijke incassokosten
3. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Jaliati zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan
zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

Artikel 6 Garantie
Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Jaliati enkel inspanningsverplichtingen en zorgvuldigheid, geen resultaatverplichtingen. 

Artikel 7 Intellectueel eigendom
1. Jaliati behoudt alle intellectuele eigendomsrechten, (waaronder de auteursrechten, de inhoud van
de website, de teksten, afbeeldingen, vormgeving, merken, domeinnamen), tenzij partijen schriftelijk
anders zijn overeengekomen.
2. De klant mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijk
toestemming van Jaliati (laten) kopiëren, aan derde tonen en/of ter beschikking stellen of op andere
wijze gebruiken. 

Artikel 8 Gevolgen nietigheid, geschillen en toepasselijk recht
1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar
blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
2. Een bepaling dat nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die
het dichtst in de buurt komt van wat Jaliati bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt
voor ogen had
3. Op iedere overeenkomsten tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
4. Eventuele geschillen dienen voorgelegd te worden aan de bevoegde rechtbank in Nederland.

Opgesteld nov. 2020

 

Winkelwagen